ZBORNICA SANITARNIH TEHNIKOV IN INŽENIRJEV SLOVENIJE
Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 546 83 93
Telefaks: +386 (0)1 546 83 94
Spletna stran: www.institut-isi.si
Elektronska pošta: info@institut-isi.si

Šifra dejavnosti: 91.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
Davčna številka: SI21559848
Matična številka: 5795281

Transakcijski račun: 19100-0010295731 (Deželna banka Slovenije)
IBAN: SI56 1910 0001 0295 731 (Deželna banka Slovenije)
SWIFT (BIC):SZKBSI2X (Deželna banka Slovenije)

Zbornica sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije je bila ustanovljena 3. julija 1993 v Ljubljani kot samostojna poklicna organizacija sanitarnih tehnikov in inženirjev, ki opravljajo svoj poklic na območju Republike Slovenije. Le-ta zastopa in ščiti interese članov, njihov ugled in stroko. Njeno temeljno poslanstvo predstavlja skrb za skladen razvoj stroke sanitarnega inženirstva. Sodeluje pri načrtovanju in oblikovanju dodiplomskega in podiplomskega izobraževalnega programa ter dopolnilnega izobraževanja. Kot organizacija, sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov, kadrovskih načrtov in drugih strokovnih navodil in mnenj s področja sanitarno inženirske dejavnosti.

Zbornica sanitarnih inženirjev in tehnikov izvaja naslednje dejavnosti:

 • skrbi za skladen razvoj sanitarne dejavnosti;
 • oblikuje kodeks etike sanitarnih delavcev Slovenije;
 • vodi register svojih članov;
 • spremlja kadrovsko politiko in aktivno sodeluje pri načrtovanju potreb po sanitarnih delavcih v RS;
 • preverja in nadzoruje zaposlovanje na področjih, ki naj jih strokovno zasedajo sanitarni delavci; skrbi, da se na ta področja zaposlujejo izključno sanitarni delavci;
 • sodeluje in daje pobude pri načrtovanju in oblikovanju dodiplomskega ter podiplomskega izobraževalnega programa za sanitarne delavce v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo;
 • ščiti in strokovno nadzira pripravnike ter v skladu s svojimi pristojnostmi sodeluje pri strokovnih izpitih;
 • načrtuje, spremlja in nadzoruje vse oblike strokovnega izpopolnjevanja svojih članov;
 • sodeluje pri pripravah dopolnilnega izobraževanja drugih delavcev, ki opravljajo delo v objektih pod sanitarnim nadzorstvom;
 • aktivno sodeluje pri pripravi zakonskih in podzakonskih upravnih aktov, planskih dokumentov, kadrovskih načrtov in drugih strokovnih navodil in mnenj s področja sanitarne dejavnosti;
 • preverja izvajanje novih metod v sanitarnih tehnikah ter daje soglasje za njihovo izvajanje;
 • nadzira izvajalce, izvajanje in uporabo alternativnih tehnik v sanitarnih postopkih in daje soglasje za njihovo izvajanje;
 • daje, odvzema in podaljšuje dovoljenje,licenco za samostojno opravljanje sanitarne dejavnosti;
 • načrtuje in izvaja strokovni nadzor usposobljenosti svojih članov; obravnava problematiko dela sanitarnih delavcev; svetuje ter preverja znanje sanitarnih delavcev v javni in zasebni dejavnosti;
 • nadzoruje zasebnih sanitarnih delavcev s končanim pripravništvom in opravljenim strokovnim izpitom za dobo treh let;
 • daje mnenja glede oblikovanja cen sanitarnih storitev;
 • zastopa oziroma se zavzema za strokovne in finančne interese zavodov za zdravstveno varstvo Slovenije pri sklepanju pogodb za preventivni zdravstveni nadzor s področja preventivnega zdravstvenega varstva;
 • sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb in sklepa kolektivne pogodbe v imenu sanitarnih delavcev in delodajalcev ter skrbi za realno vrednotenje sanitarnega dela;
 • ugotavlja in ukrepa pri kršitvi kodeksa etike sanitarnih delavcev Slovenije, statuta Zbornice ter drugih aktov Zbornice;
 • skrbi za pravno pomoč svojih članov in organizira možnost zavarovanja proti odškodninskim zahtevkom s področja sanitarne dejavnosti;
 • svojim članov nudi strokovno svetovanje;
 • spodbuja sodelovanje med člani ter nudi pomoč pri reševanju medsebojnih odnosov;
 • izdaja strokovno revijo za sanitarno področje;
 • spremlja druge dejavnosti, kjer se izvaja tudi sanitarno delo, opravlja strokovni nadzor ter sproža ustrezne postopke;
 • sodeluje s proizvajalci sanitarne opreme in drugih sanitarnih pripomočkov za izvajanje sanitarnega dela;
 • sodeluje z ostalimi Zbornicami zdravstvene stroke.