Historia Sanitaria

“Historia Sanitaria” je zasnovana z namenom, da v spletni obliki kronološko uredimo prelomne dogodke in dosežke posameznikov na področju sanitarne stroke. Pri tem smo zajeli tako različna obdobja zgodovine kot tudi nedavne dogodke. Pri pripravi posameznih prispevkov smo upoštevali relevantnost za področje sanitarne stroke in dostopnost podatkov. Historia Sanitaria vsebinsko in kronološko zajema aktivnosti kolegov v Sloveniji, njenih bližnjih sosedah in tudi po svetu, predvsem v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji.

ZSTI – Zbornica sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije

je bila ustanovljena 3. julija 1993 v Ljubljani kot samostojna poklicna organizacija sanitarnih tehnikov in inženirjev, ki opravljajo svoj poklic na območju Republike Slovenije. Le-ta zastopa in ščiti interese članov, njihov ugled in stroko. Njeno temeljno poslanstvo predstavlja skrb za skladen razvoj stroke sanitarnega inženirstva. Sodeluje pri načrtovanju in oblikovanju dodiplomskega in podiplomskega izobraževalnega programa ter dopolnilnega izobraževanja. Kot organizacija, sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov, kadrovskih načrtov in drugih strokovnih navodil in mnenj s področja sanitarno inženirske dejavnosti.

Inštitut za sanitarno inženirstvo

Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo je raziskovalni zavod Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije. Vpisan je kot raziskovalni inštitut pod številko 1830, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

IJSER – International Journal of Sanitary Engineering Resarch

Revija Sanitarno inženirstvo / International Journal of Sanitary Engineering Resarch (IJSER) predstavlja širok interdisciplinaren pogled na praktične in statusne raziskave na področjih ekologije, prehrane in sanitarne higiene, ekološko inženirske znanosti, sistemov inženirstva ter zdravstva.

Več na: https://journal.institut-isi.si

ZF – Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

Zdravstvena fakulteta (ZF) je članica Univerze v Ljubljani in izvaja program visokega šolstva na področju zdravstva.

Več na: https://www.zf.uni-lj.si/si/

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov.

Več na: https://www.nijz.si/

NLZOH – Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je osrednji, največji slovenski javnozdravstveni laboratorij, ki se ukvarja s higiensko in zdravstveno ekološko dejavnostjo, s problematiko varovanja okolja, z mikrobiološko strokovno zdravstveno in raziskovalno dejavnostjo ter s kemijskimi analizami različnih vrst vzorcev.

Več na: https://www.nlzoh.si/

Kazalci okolja v Sloveniji

Spletišče Kazalci okolja v Sloveniji nudi dostop do preko 180 kazalcev, ki s pomočjo grafov in komentarjev kažejo smer okoljskega razvoja v Sloveniji. Razvrščeni so v tematske skupine – poglavja. Ta se nanašajo na okoljske sestavine (npr. vodo, zrak), na okoljsko problematiko (npr. podnebne spremembe, varstvo narave, izguba biotske raznovrstnosti, ravnanje z odpadki) ter vključevanje okoljskih vsebin v oblikovanje sektorskih politik (npr. promet, kmetijstvo, turizem, energetika, instrumenti okoljske politike).

Več na: https://kazalci.arso.gov.si/

IFEH – The International Federation of Environmental Health

Zveza si prizadeva za širjenje znanja o zdravje in okolje ter spodbujanje sodelovanja med državami, kjer so okoljska zdravstvena vprašanja prek meja. Spodbuja izmenjavo ljudi, ki delajo v tem sektorju in izmenjavo publikacij poslanca znanstvene in tehnične narave.

Več na: https://www.ifeh.org/index.html

EEA – Evropska agencija za okolje

Evropska agencija za okolje (EEA) je agencija Evropske unije. Njena naloga je zagotavljati zanesljive in neodvisne informacije o okolju. Je pomemben vir informacij za vse, ki se ukvarjajo z razvojem, sprejemanjem, izvajanjem in ocenjevanjem okoljske politike, in za državljane. Agencija EEA ima trenutno 33 držav članic.

Več na: https://www.eea.europa.eu/sl

EFSA - Evropska agencija za varno hrano

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je bila ustanovljena januarja 2002 kot neodvisen znanstveni vir svetovanja in obvestil o tveganjih, povezanih z živilsko verigo. Agencija je bila oblikovana kot del celovitega programa za izboljšanje varnosti živil v Evropski uniji, zagotavljanje visoke ravni varstva potrošnikov ter ponovno vzpostavitev in ohranitev zaupanja v oskrbo s hrano v Evropski uniji.

Več na: https://www.efsa.europa.eu/

EHEDG -European Hygienic Engineering & Design Group

EHEDG je konzorcij proizvajalcev opreme, živilske industrije, raziskovalnih inštitutov, kot tudi javno zdravstvenih inštitucij, ki je bilo ustanovljen leta 1989 z namenom upoštevanja higienskih načel med proizvodnjo in pakiranjem živilskih proizvodov.

Več na: https://www.ehedg.org/

CEPA - Confederation of European Pest Management Associations

CEPA je bila ustanovljena leta 1974 s strani belgijske, britanske, nizozemske, francoske in španske nacionalne zveze. Namen združitve je bila vizija o zaščiti interesov članov v obsegu, ki na nacionalni ravni ni bil možen.

Več na: https://www.cepa-europe.org/cepa/about-cepa/