INŠTITUT ZA SANITARNO INŽENIRSTVO

Zaloška cesta 155, 1000 Ljubljana, Slovenija

Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo je raziskovalni zavod Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije. Vpisan je kot raziskovalni inštitut pod številko 1830 Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Osnovni namen dejavnosti Inštituta je skrb za skladen razvoj stroke in dejavnosti na področju sanitarnega inženirstva in njegovih procesnih metod, zagotavljanje varovanja zdravja ljudi in zdravega življenjskega okolja.

Sedež Inštituta je v Ljubljani in deluje na področju celotne Republike Slovenije, s svojimi poslovnimi regijskimi enotami Maribor in Celje.

Kontakt:

E-mail: info@institut-isi.si

Ljubljana

T: +386 (0)1 546 83 93

OE Maribor

T: +386 (0)2 620 87 17

OE Celje

T: +386 (0)3 710 10 75

 

Dejavnosti Inštituta:

 • Raziskovalna dejavnost
 • Varnost živil in pitne vode
 • Kakovost
 • Ekologija in varstvo okolja: izvajanje raznih meritev in preiskav emisij snovi, energij, analize dimnih plinov za srednje kurilne naprave, izdelava poročil in presoj vplivov na okolje ter izobraževanja in usposabljanja
 • Izobraževanja in založništvo
 • Projektiranje tehnologij v proizvodnji hrane in prezračevalnih sistemov (HVAC)
 • Mikrobiološke raziskave
 • Kemijske raziskave
 • Varnost in zdravje pri delu: pregledi in preizkusi delovne opreme, izvajanje raznih meritev in preiskav parametrov delovnega okolja kot so hrup, mikroklima, prezračevanje, razne kemične, fizikalne in biološke škodljivosti, izdelovanje izjav o varnosti ter izobraževanje in usposabljanje za varno delo
 • Varnost pred požarom: izdelovanje ocen požarne ogroženosti, študij varstva pred požarom, požarnih in evakuacijskih načrtov ter požarnih redov, pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izdajanje potrdil o brezhibnem delovanju, izvajanje tehničnih in kontrolnih pregledov in preizkusov zaklonišč ter izdajanje potrdil o primernosti zaklonišč, izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred požarom in meritve strelovodnih napeljav
 • Gradbena fizika: izvajanje meritev, preiskav in izračun parametrov zvočne izoliranosti, toplotne izoliranosti, meritve in preiskave parametrov toplotnega okolja, meritve virov hrupa in parametrov osvetljenosti, meritve parametrov prezračevalnih in klima naprav
 • Usposabljanje kandidatov za pristop k projektantskemu izpitu na Matični sekciji inženirjev tehnologov in drugih inženirjev – Inženirske zbornice Slovenije
 • Uvajanje in usposabljanje iz HACCP, IFS, ISO 22000, BSI PAS 220, BRC, Global GAP, ISO 14000, ISO 17025, ISO 17020, ISO 9001, BS OHSAS 18001
 • Usposabljanja izvajalcev DDD – Pooblastilo urada za varno hrano RS

 

ZBORNICA SANITARNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE

Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije je bila ustanovljena 3. julija 1993 v Ljubljani kot samostojna poklicna organizacija sanitarnih tehnikov in inženirjev, ki opravljajo svoj poklic na območju Republike Slovenije. Le-ta zastopa in ščiti interese članov, njihov ugled in stroko. Njeno temeljno poslanstvo predstavlja skrb za skladen razvoj stroke sanitarnega inženirstva. Sodeluje pri načrtovanju in oblikovanju dodiplomskega in podiplomskega izobraževalnega programa ter dopolnilnega izobraževanja. Kot organizacija sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov, kadrovskih načrtov in drugih strokovnih navodil in mnenj s področja sanitarno inženirske dejavnosti.

Kontakt:

E-mail: info@sanitarc.si