Splošno

Portal Sanitarc.si  je vpisan v razvid medijev RS in ima status elektronskega strokovnega medija. V okviru portala in istoimenske revije so med drugim predvidene objave krajših strokovnih prispevkov iz različnih strokovnih področij sanitarnega inženirstva. Namen prispevkov je ciljni publiki (zainteresirana strokovna in splošna javnost) v slovenskem jeziku posredovati aktualna dognanja na posameznih področjih dela sanitarnega inženirja. S tem želimo spodbuditi pretok informacij in napredek stroke.

 

Struktura prispevka

Prispevek naj bo pisan v slovenskem knjižnem jeziku, razumljivo in jedrnato. Avtor oz. avtorji morajo biti izpisani s celotnim imenom in priimkom. Navesti je potrebno tudi njihove strokovne naslove, akademske nazive in naslove organizacij kjer so zaposleni. Prispevek naj bo pripravljen v programskem paketu Microsoft Office MS Word. Pisava naj bo Times New Roman, velikost črk 12 pt, razmik med vrsticami 1.5, poravnava teksta obojestranska in širina robov 2,5 cm. Pisava naslova in poglavji prispevka bo Times New Roman, velikost črk 14 pt, odebeljeno. Prispevek naj vključno s seznamom literature ne obsega več kot 8 strani. Prispevek je lahko daljši le v izjemnih primerih, vnaprej dogovorjenih z urednikom pri čemer mora avtor uredniku posredovati tematski okvir članka z obrazložitvijo.

 

Obvezni sestavni deli prispevka so:

  1. Naslovna stran, ki vsebuje naslov prispevka (naj ne bo daljši od 10 besed). Sledi navedba avtorjev z njihovimi imeni in priimki, strokovnimi nazivi in nazivi organizacij, kjer so zaposleni oz. so jim nudile podporo pri pripravi prispevka. Korespondenčni avtor mora biti posebej označen z opombo kjer so zapisani vsi kontaktni podatki: naslov institucije, telefonska števila, naslov elektronske pošte. Na naslovno stran se doda tudi izvleček, ki vsebuje 100-150 besed in 3-5 ključnih besed, ki natančneje opredeljujejo vsebino prispevka. Izvleček naj vsebinsko povzema vse bistvene elemente prispevka.
  2. Uvod naj vsebuje kratko opredelitev problema, ki ga avtor želi predstaviti v svoje prispevku in cilje, ki jih s tem želi izpolniti.
  3. Jedro naj bo predmet razprave o obravnavani problematiki. V primeru, da gre za predstavitev konkretne raziskave naj bodo metode dela in rezultati predstavljeni v ločenih podpoglavjih.
  4. Zaključek naj prikaže bistvena dognanja oz. rezultate raziskave in rešitve obravnavanega problema.
  5. Seznam literature ni predmet številčenja poglavij in se nahaja na koncu prispevka. Seznam literature si sledi glede na zaporedje uporabe v prispevku.

Sama struktura prispevkov ni predpisana pri čemer naj bo delitev na poglavja in podpoglavja jasno razvidna, obvezno pa mora prispevek vsebovati uvod in zaključek.

Tabele

Tabele naj bodo smiselno vstavljene v besedilo prispevka. Tabele naj bodo oštevilčene z arabskimi številkami po zaporednem vrstnem redu kot si sledijo v besedilu in opremljene s spremnim besedilom nad tabelo in virom pod njo. Na vsako tabelo se je potrebno sklicevati v besedilu. Velikost pisave naslova tabele in vira je 11 pt.

Grafi

Grafi naj bodo smiselno vstavljeni v besedilo prispevka. Grafi naj bodo oštevilčeni z arabskimi številkami (pod grafom) po zaporednem vrstnem redu kot si sledijo v besedilu in opremljeni s spremnim besedilom pod njim. Na vsako tabelo se je potrebno sklicevati v besedilu. Velikost pisave naslova tabele in vira je 11 pt.

Slike

Slik ne vstavljajte le v besedilo prispevka, ampak jih posredujte tudi v samostojnih datotekah, poimenovanih z zaporedno številko slike. Slike naj bodo oštevilčene z arabskimi številkami po zaporednem vrstnem redu kot si sledijo v besedilu. Nad vsako sliko je potrebno dodati spremno besedilo, ki naj vsebuje zaporedno številko slike, naslov in potrebno razlago pod njo pa naj bo naveden vir. Slika mora biti skupaj s spremnim besedilom razumljiva tudi brez branja ostalega besedila. Slike naj bodo v tekst vnesene smiselno. Velikost pisave naslova slike in vira je 11 pt.

Opombe

V kolikor se v besedilu nahajajo opombe morajo biti te oštevilčene z arabskimi številkami po zaporednem vrstnem redu, umeščene pod besedilom in ločene s črto. Velikost pisave opomb je 10 pt.

 

Citiranje med tekstom

Vsako navajanje trditev ali dognanj drugih je potrebno podpreti z referenco. Reference v besedilu, grafih, slikah in tabelah navedite v oklepaju. Najprej navedemo avtorja oz. avtorje, sledi letnica izida dela, iz katerega je povzeta vsebina oz. citat  (t. i. Harvardski sistem citiranja).

V besedilu navajamo priimek avtorja in letnico objave, na primer (Likar, 2002). Kadar sta dva avtorja, navedemo oba (Ovca in Jevšnik, 2009). Če je avtorjev več, navedemo samo prvega in dodamo oznako »in sod.« (Gregorič in sod., 2013). Če se sklicujemo na več del, navedke ločimo s podpičjem (Bauer in Likar, 1999; Morra in Knobf, 1999). Kadar citiramo več del, ki jih je avtor ali skupina istih avtorjev objavila v enem letu, za letnicami navedemo zaporedne črke abecede »a«, »b«.

 

Oblikovanje seznama literature

V seznamu literature so posamezna dela navedena po abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev. Če je citiranih več del istega avtorja, upoštevamo časovno zaporedje objav.

Članek v reviji

Avtor-ji (Letnica). Naslov članka. Naslov revije. Letnik (številka): prva stran- zadnja stran.

Ovca A, Jevšnik M (2009). Temperature and time impact on food safety in domestic refrigerator. International Journal of Sanitary Engineering Research. 3(1): 17−25.

Knjige

Avtor-ji (Letnica). Naslov dela. Kraj: Založba.

Poljšak B, Glavan U (2013). Environmental pollutants – induced oxidative stress: a role for antioxidants in health promotion and aging prevention. New York: Nova Science.

Poglavje iz knjige

Avtor-ji (Letnica). Naslov poglavja. V: Urednik-i. Naslov knjige. Kraj: Založba. Prva stran-zadnja stran.

Jereb G, Katz S, Poljšak B (2015). Collection and characterization of particulate matter deposition. V: Salem H (ur.), Katz S (ur.). Inhalation toxicology. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 1-42.

Prispevek na konferenci

Avtor-ji (Letnica). Naslov prispevka. V: Urednik-i. Naziv zbornika. Kraj: Založba. Prva stran-zadnja stran.

Ferfila N (2003). Impacts on organizational scheme of municipal waste management in Slovenia. V: 22nd International scientific conference on development of organizational Sciences. Portorož, 26−28. Marec. Kranj: Moderna organizacija. 303−7

Spletna stran

Elektronski naslov (URL) in datum, ko je bila informacija pridobljena na spletni strani sta obvezna podatka. Avtorja, Izdajo in založnika se navaja, če so ti podatki dostopni in preverljivi.

Lah A (2002). Okoljski pojavi in pojmi. Ljubljana: Svet za varstvo okolja Republike Slovenije. https://www.gov.si/svo/ (13. 8. 2008)

 

Vsebina

Prispevki naj se nanašajo na eno od štirih glavnih vsebinskih področji portala:

  • Higiena okolja (Zdravstvena ekologija);
  • Higiena objektov in procesov;
  • Ocenjevanje in obvladovanje tveganj;
  • Izredne razmere.

Kratek opis vsebinskih poglavji je razviden v njihovem uvodniku. Vodilni oz. korespondenčni avtor lahko ob oddaji tudi predlaga vsebinsko razvrstitev prispevka.

Prispevki se oddajajo v elektronski obliki. Jezikovno pregledane prispevke pošljite na e-naslov: info@sanitarc.si V zadevi sporočila navedite: Oddaja prispevka za objavo na portalu Sanitarc.si

Prispevki, primerni za objavo bodo uvrščeni v uredniški postopek in recenzirani. Glede na oceno primernosti za objavo se lahko prispevek sprejme v prvotni obliki ali pa se ga vrne dopisnemu avtorju za večje ali manjše popravke. Avtorji so osebo odgovorni za resničnost in točnost njihovih prispevkov.