INŠTITUT ZA SANITARNO INŽENIRSTVO, Zaloška cesta 155, 1000 Ljubljana

Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo je raziskovalni zavod Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije. Vpisan je kot raziskovalni inštitut pod številko 1830, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Osnovni namen dejavnosti Inštituta je skrb za skladen razvoj stroke in dejavnosti na področju sanitarnega inženirstva in njegovih procesnih metod, zagotavljanje varovanja zdravja ljudi in zdravega življenjskega okolja.

Sedež Inštituta je v Ljubljani in deluje na področju celotne Republike Slovenije, s svojimi poslovnimi regijskimi enotami Maribor in Celje.

Telefonske številke

 +386 (0)1 546 83 93

+386 (0)1 546 83 94

+386 (0)2 620 87 17

+386 (0)2 620 87 18

+386 (0)3 710 10 75

+386 (0)3 710 10 76

Dejavnosti inštituta:

 • Raziskovalna dejavnost
 • Varnost živil
 • Kakovost
 • Ekologija in varstvo okolja: izvajanje raznih meritev in preiskav emisij snovi, energij, analize dimnih plinov za srednje kurilne naprave, izdelava poročil in presoj vplivov na okolje ter izobraževanja in usposabljanja
 • Izobraževanja in založništvo
 • Projektiranje tehnologij v proizvodnji hrane in prezračevalnih sistemov (HVAC)
 • Mikrobiološke raziskave
 • Kemijske raziskave
 • Varnost in zdravje pri delu: pregledi in preizkusi delovne opreme, izvajanje raznih meritev in preiskav parametrov delovnega okolja kot so hrup, mikroklima, prezračevanje, razne kemične, fizikalne in biološke škodljivosti, izdelovanje izjav o varnosti ter izobraževanje in usposabljanje za varno delo
 • Varnost pred požarom: izdelovanje ocen požarne ogroženosti, študij varstva pred požarom, požarnih in evakuacijskih načrtov ter požarnih redov, pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izdajanje potrdil o brezhibnem delovanju, izvajanje tehničnih in kontrolnih pregledov in preizkusov zaklonišč ter izdajanje potrdil o primernosti zaklonišč, izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred požarom in meritve strelovodnih napeljav
 • Gradbena fizika: izvajanje meritev, preiskav in izračun parametrov zvočne izoliranosti, toplotne izoliranosti, meritve in preiskave parametrov toplotnega okolja, meritve virov hrupa in parametrov osvetljenosti, meritve parametrov prezračevalnih in klima naprav
 • Usposabljanje kandidatov za pristop k projektantskemu izpitu na Matični sekciji inženirjev tehnologov in drugih inženirjev – Inženirske zbornice Slovenije
 • Uvajanje in usposabljanje iz HACCP, IFS, ISO 22000:2005, BSI PAS 220:2008 BRC, Global GAP, ISO 14000 , ISO 17025, ISO 17020, ISO 9001, BS OHSAS 18001
 • Usposabljanja izvajalcev DDD- Pooblastilo urada za varno hrano RS