Higiena okolja, poznana tudi kot zdravstvena ekologija, se ukvarja z obvladovanjem (preprečevanjem in odstranjevanjem) dejavnikov okolja, ki lahko škodljivo delujejo na naše zdravje.

Izhaja iz Higiene kot vede, ki proučuje, kako zdravje v odnosu do življenjskih pogojev ohraniti in ga krepiti.  Glede na definicijo, ki jo podajajo Eržen in sod. (2010) higiena okolja proučuje tiste vidike človekovega zdravja, ki jih determinirajo fizikalni, kemijski, biološki, socialni in psihološkim dejavniki okolja. Obravnava teorijo in prakso ocenjevanja, spremljanja, ukrepanja in preprečevanja dejavnikov v okolju, ki lahko škodljivo delujejo na zdravje sedanje ali bodočih generacij. V današnji praksi sanitarnih inženirjev gre v tem segmentu predvsem za aktivnosti, ki se jim bomo podrobneje posvečali tudi v tem vsebinskem sklopu:

  • biološka, fizikalna in kemijska varnost živil,
  • biološka, fizikalna in kemijska varnost pitne vode,
  • biološka, fizikalna in kemijska varnost kopalnih voda,
  • dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija,
  • emisije v zrak,
  • izpostavljenost hrupu,
  • predmeti splošne rabe,
  • ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami,
  • presoja vplivov na okolje,
  • varnost in zdravje pri delu.

Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih

Avtorji: Katarina Kacjan Žgajnar, Mirko Čudina, Marjan Bilban; Vir: Doktorsko delo, Medicinska fakulteta UL, 2016

Vpliv dnevne osvetljenosti na ljudi v delovnem okolju

Avtorji: Branko Štubljar, Mateja Dovjak, Mitja Košir; Vir: Magistrsko delo, Zdravstvena fakulteta, 2016

Primerjava ravni hrupa v mikro, malem in srednjem podjetju mizarske dejavnosti pri delovni aktivnosti žaganje s krožno žago

Avtorji: Dejan Bahč, Rok Fink, Katarina Kacjan Žgajnar; Vir: Magistrsko delo, Zdravstvena fakulteta, 2016

Stabilnost in strupenost avobenzona v izdelkih za zaščito pred soncem

Avtorji: Špela Barba, Mojca Bavcon Kralj, Polonca Trebše; Vir: Magistrsko delo, Zdravstvena fakulteta 2016

Neprijetne in moteče vonjave iz različnih emisijskih virov – kako resen družbeni in okoljski problem je to?

Avtorji: Ingrit Grum, Borut Poljšak, Mirko Bizjak; Vir: Magistrsko delo, Zdravstvena fakulteta 2016

Povezava med nespečnostjo in stresom na delovnem mestu vzgojnega osebja

Avtorji: Urška Gračner, Katarina Kacjan Žgajnar, Marjan Bilban; Vir: Magistrsko delo, Zdravstvena fakulteta 2016

Ravnanje z odpadki iz zdravstvene dejavnosti v socialno varstvenih zavodih v Sloveniji

Avtorji: Tina Petančič, Nevenka Ferfila, Tjaša Griessler Bulc; Vir: Magistrsko delo, Zdravstvena fakulteta 2016

Mass balance and nutrient recycling in aquaponics

Avtorji: Zala Schmautz, Tjaša Griessler Bulc, Ranka Junge-Berberovic; Vir: Magistrsko delo, Zdravstvena fakulteta 2015

Izračun ogljičnega odtisa pri pretovarjanju avtomobilov v Luki Koper

Avtorji: Izidior Dobnik, Franka Cepak, Borut Poljšak; Vir: Sanitarno inženirstvo, 2011, letnik 5, številka 1